Algemene voorwaarden Sanomotion - coaching 

1. Toepassing 1.1 De dienstverlening wordt geleverd door Olivier Struys, actief onder de handelsnaam Sanomotion, gevestigd te Oude Baan 30, 9111 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer 0681.524.671. 

1.2 Elke overeenkomst tussen de Deelnemer en Sanomotion, wordt uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. 

2. Inschrijving bij Sanomotion 2.1 De Deelnemer kan zich inschrijven in een fysieke lessenreeks, zowel individueel als in groep. Een lessenreeks die fysiek plaatsvindt bestaat standaard uit 10 lessen, tenzij anders wordt overeengekomen. 

2.2 De Deelnemer kan zich inschrijven voor een lessenreeks op afstand. Dit is steeds voor een periode van 3 maanden, tenzij anders wordt overeengekomen. 

2.3 De Deelnemer kan met Sanomotion een op maat gemaakt traject uitwerken. 

2.4 De inschrijving in een lessenreeks, fysiek, op afstand of voor een op maat gemaakt traject, is pas definitief wanneer dit schriftelijk bevestigd wordt door Sanomotion. De definitieve inschrijving brengt de overeenkomst tussen de Deelnemer en Sanomotion tot stand. 

2.5 Na afloop van de laatste les van een lessenreeks kan de Deelnemer aan Sanomotion aangeven of er een nieuwe lessenreeks wordt gestart, in welk geval de overeenkomst tussen de Deelnemer en Sanomotion wordt verlengd. 

3. Betaling 3.1 Sanomotion bezorgt de Deelnemer een factuur voor de afgesproken lessenreeks of traject. De factuur moet betaald worden op de vervaldatum van de factuur en uiterlijk voor aanvang van de lessenreeks waarop de factuur betrekking heeft. 

3.2 Wanneer de factuur niet betaald wordt op de vervaldatum, dan wordt het bedrag automatisch, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, verhoogd met een moratoire intrest aan de wettelijke intrestvoet en met een schadevergoeding van 10% van het gefactureerd bedrag. 

3.3 Bij niet-betaling van de factuur heeft Sanomotion automatisch, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, het recht om de lessenreeks uit te stellen of op te schorten tot ontvangst van de betaling. 

4. Herroepingsrecht 4.1 Na de bevestiging van de inschrijving door Sanomotion beschikt de Deelnemer over een herroepingsrecht van 14 dagen om de inschrijving in de lessenreeks te herroepen. De Deelnemer kan dit herroepingsrecht eenvoudigweg uitoefenen door een e-mail te sturen naar olivier.struys@telenet.be. 

4.2 Wanneer er echter minder dan 14 dagen zijn tussen de bevestiging van de inschrijving en de eerste les of wanneer de Deelnemer zich heeft ingeschreven voor een op maat gemaakt traject, beschikt de Deelnemer niet over een herroepingsrecht. 

5. Verloop van een lessenreeks 5.1 De fysieke lessen worden op weekbasis gegeven, tenzij anders wordt overeengekomen. 

5.2 De individuele lessen worden steeds ingepland in functie van wat de agenda van de Deelnemer en van Sanomotion toelaat. Sanomotion streeft ernaar om dit op een vast moment te laten doorgaan maar kan hier niet toe gehouden worden. 

5.3 Groepslessen vinden in principe steeds plaats op een vast moment, maar ook dit kan onderhevig zijn aan wijzigingen. 

5.4 Wijzigingen van tijdstip en datum van een les, kunnen nooit aanleiding geven tot een financiële restitutie of ander vorm van compensatie. 

5.5 De Deelnemer verbindt er zich toe om steeds de voorschriften van Sanomotion na te leven. Indien de Deelnemer deze voorschriften herhaaldelijk naast zich neerlegt, heeft Sanomotion het recht om de Deelnemer te weigeren voor de volgende lessen en om de lessenreeks stop te zetten, zonder dat dit voor de Deelnemer aanleiding kan geven tot een financiële restitutie of ander vorm van compensatie. 

5.6 De Deelnemer kiest zelf een moment om de lessen op afstand te volgen. Sanomotion stelt hiervoor al de nodige video’s, trainingsdagboeken, schema’s en andere documentatie (het ‘Materiaal’) ter beschikking van de Deelnemer. 

5.7 Sanomotion en de Deelnemer plannen om de twee weken een vast moment in om de vooruitgang van de Deelnemer te bespreken, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen van dit moment kunnen geen aanleiding geven tot financiële restitutie of andere vorm van compensatie. 

Fysieke lessen 

Lessen op afstand 

6. Annulering van een les en opschorting van een lessenreeks 6.1 De Deelnemer kan tweemaal per lessenreeks een les tot 24u op voorhand annuleren, zonder verlies van de les (bv. omwille van vakantie of werk). Hiervoor stuurt de Deelnemer een e-mail naar olivier.struys@telenet.be. 

6.2 Uitzonderlijk kan het gebeuren dat Sanomotion een les moet annuleren. In dat geval zal de les verplaatst worden naar een ander moment in samenspraak met de Deelnemer. Annulering van een les door Sanomotion geeft geen aanleiding tot een financiële restitutie of enige andere vorm van compensatie. 

6.3 In geval van een overmachtssituatie kan een lessenreeks tijdelijk opgeschort worden. Blessure, ziekte, urgente familiesituaties of overheidsmaatregelen in het kader van een pandemie worden als overmacht beschouwd. Blessures en ziekte die langer dan 2 weken duren moeten met een doktersattest bewezen worden. De Deelnemer en Sanomotion zullen elkaar onmiddellijk verwittigen wanneer een overmachtssituatie zich voordoet. De Lessenreeks herneemt zodra de overmachtssituatie ophoudt. 

7. Aansprakelijkheid van Sanomotion 7.1 Sanomotion garandeert een professionele dienstverlening, wat uitsluitend bestaat uit het organiseren van een lessenreeks en de begeleiding van de Deelnemer zoals afgesproken. Waar de Deelnemer dit wenst kan er gewerkt worden in functie van een bepaald doel. Dit betekent echter geen resultaatsverbintenis in hoofde van Sanomotion opdat de Deelnemer dit doel effectief zou bereiken. Veel hangt immers af van de levensstijl, fysieke mogelijkheden van de Deelnemer en andere externe factoren, waarover Sanomotion geen controle heeft. Sanomotion is dan ook niet verantwoordelijk of een bepaald doel al dan niet bereikt wordt. 

7.2 De lessenreeks die door de Deelnemer gevolgd wordt, al dan niet uitgestippeld in overleg met Sanomotion, kan niet beschouwd worden als enige vorm van therapie of gezondheidsadvies. 

7.3 Sanomotion is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of letsels van de Deelnemer die zich voordoen tijdens de lessen. De Deelnemer moet steeds aangeven waar de grens ligt of wanneer ongemak of pijn wordt ervaren. Bij lessen op afstand moet de Deelnemer zelf aanvoelen waar deze grens ligt. 

7.4 Indien er Materiaal niet beschikbaar zou zijn, dan moet de Deelnemer Sanomotion hiervan onmiddellijk verwittigen. Sanomotion zorgt er zo snel als redelijk mogelijk voor dat het Materiaal terug beschikbaar is. 

De onbeschikbaarheid van Materiaal geeft geen aanleiding tot financiële restitutie of enige andere vorm van compensatie. 

7.5 De aansprakelijkheid van Sanomotion is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat de Deelnemer betaald heeft voor de laatste 10 gevolgde lessen, of als dit er minder zijn dan 10, tot het totaal bedraag betaald door de Deelnemer. 

8. Gegevensbescherming 8.1 Vanaf de inschrijving in een lessenreeks verwerkt Sanomotion de persoonsgegevens van de Deelnemer. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming, zoals de algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) voorschrijft. 

8.2 Meer informatie over de manier waarop Sanomotion de persoonsgegevens verwerkt is terug te vinden in de privacy kennisgeving [https://sanomotion.be/]. 

9. Intellectuele eigendomsrechten 9.1 De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de lessenreeksen en het Materiaal is en blijft de exclusieve eigendom van Sanomotion. Het is de Deelnemer niet toegestaan om het Materiaal te reproduceren of mee te delen aan het publiek. 

9.2 Sanomotion verleent de Deelnemer een gebruiksrecht op het Materiaal om de lessenreeks te doorlopen. Dit veronderstelt op geen enkel moment een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het Materiaal. Dit gebruiksrecht is persoonlijk en mag door de Deelnemer niet beschikbaar gesteld worden aan derden. 

10. Niet-verzaking 

Wanneer Sanomotion in de uitvoering van de overeenkomst afwijkt van deze algemene voorwaarden, door bijvoorbeeld een flexibeler annuleringsbeleid te hanteren, dan doet dat geen rechten voor de Deelnemer ontstaan of betekent dat geen wijziging van de overeenkomst. Sanomotion doet op geen enkel moment afstand van deze algemene voorwaarden. 

11. Deelbaarheid 

Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, dan heeft dit nooit de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. Partijen zullen in dat geval een nieuwe geldige bepaling overeenkomen die aanleunt bij de geest van de nietige bepaling. 

12. Bevoegde rechtbank 

Ingeval van betwisting die niet in der minne kan geregeld worden, zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, of de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde bevoegd om te oordelen over de betwisting.